Zásady ochrany osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost VirtuOSS 3D s. r.o., IČO: 28613244, se sídlem Mojmírovců 799/45, 709 00 Ostrava („BELdental“ nebo „Správce“) může zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), a na ně navazujícími právními předpisy Vaše osobní údaje. Toto prohlášení má za cíl objasnit, jakým způsobem nakládáme s osobními údaji našich klientů.

Naše webová adresa je: http://www.virtuossacademy.cz.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Osobní údaj definuje GDPR jako jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze k účelům, které Vám sdělujeme při jejich shromáždění. VirtuOSS 3D zpracovává osobní údaje svých zákazníků především pro následující účely.

Na základě souhlasu zpracovává VirtuOSS 3D osobní údaje především pro následující účely:

 • Marketingové soutěže a newlettery

V případě přihlášení do některé z našich soutěží zpracováváme osobní údaje v rozsahu, který je uveden v pravidlech konkrétní soutěže (informace ohledně zpracování osobních údajů) resp. v rámci udělení souhlasu se zpracováním, který nám poskytnete. Nejčastěji se jedná o jméno, příjmení a e-mailovou či kontaktní adresu, příp. telefonní číslo. V závislosti na konkrétní soutěži se tento rozsah může lišit. Tyto osobní údaje zpracováváme v souladu s pravidly konkrétní marketingové soutěže.

 • Webové stránky www.virtuossacademy.cz

Na našich webových stránkách využíváme pro účely personalizace webových stránek s Vaším souhlasem soubory cookies, a to až do odvolání souhlasu.

 • Nabídka produktů a informování o akcích

Pokud nám poskytnete souhlas, zpracováváme Vaše osobní údaje také za účelem zasílání nabídky produktů a informování o akcích prostřednictvím e-mailu nebo na Vámi zadanou adresu.

Tyto osobní údaje zpracováváme až do odvolání souhlasu.

Bez souhlasu zákazníků, na základě oprávněného zájmu Správce, zpracovává VirtuOSS 3D osobní údaje především pro následující účely:

 • Školící centra VirtuOSS 3D

V prostorách našich školících center můžeme provozovat kamerové systémy za účelem ochrany majetku a prevence vzniku škod. Při vstupu do monitorovaného prostoru jsou zákazníci o tomto monitorování informováni zákonným způsobem. Kamerové záznamy si ponecháváme zásadně po dobu 14 dní, příp. po delší dobu, je-li tato nezbytná k naplnění účelu zpracování a v souladu s právními předpisy.

 • Zákaznická linka VirtuOSS 3D

Hovory zákaznické linky společnosti VirtuOSS 3D nejsou nahrávány.

Bez souhlasu zákazníků, na základě plnění smlouvy či plnění právní povinnosti Správcem, zpracovává VirtuOSS 3D osobní údaje především pro následující účel:

 • Stížnosti a reklamace

Vzhledem k tomu, že nám velice záleží na kvalitě našich služeb, zpracováváme Vaše osobní údaje i pro účely vyřízení Vašich stížností a reklamací. Jedná se o Vaše identifikační a kontaktní údaje a příp. další údaje nutné pro vyřízení reklamace, jejichž rozsah se může lišit v závislosti od Vaší stížnosti nebo reklamace. Vaše osobní údaje k tomuto účelu zpracováváme po dobu nezbytnou k vyřízení Vaší stížnosti či reklamace a následně po dobu 4 let.

 

Komu mohou být údaje poskytnuty?

Osobní údaje našich zákazníků mohou být zpřístupněny následujícím subjektům:

 • V případě některých činností spolupracujeme s externími subjekty („zpracovateli“), kteří pro společnost VirtuOSS 3D Vaše osobní údaje zpracovávají. Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje vždy na základě zvláštní smlouvy. Zpracovatelé společnosti VirtuOSS 3D jsou pečlivě vybíráni s cílem zajistit záruky ochrany zpracovávaných osobních údajů dle platných právních předpisů.
 • Údaje mohou být poskytnuty soudům, orgánům státní správy či orgánům činným v trestním řízení v případě, že takovouto povinnost ukládá zákon nebo je takové poskytnutí nezbytné k plnění povinnosti uložené zákonem.
 • Se souhlasem zákazníka mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

 

Jak zajišťuje VirtuOSS 3D ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procesní kontrolou. VirtuOSS 3D má zavedeny potřebné kontrolní, technické, organizační a bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů před ztrátou, zničením nebo jejich zneužitím.

 

Jaká práva mohou naši zákazníci uplatnit?

Kromě vybraných účelů výše zpracovává VirtuOSS 3D osobní údaje výhradně se souhlasem zákazníků. Je pouze na Vás, zda nám svůj souhlas v navrženém rozsahu poskytnete, či nikoliv.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat výslovným sdělením zaslaným na adresu sídla společnosti VirtuOSS 3D nebo e-mailem zaslaným na adresu virtuoss3d@gmail.com. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti VirtuOSS 3D.

Kromě odvolání souhlasu máte dále právo požádat o:

 • Přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od společnosti VirtuOSS 3D následující informace:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 •  informace o účelech zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době zpracování,
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě nepřiměřených žádostí, zejména proto, že se opakují, může společnost VirtuOSS 3D za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

 • Opravu nebo změnu osobních údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost VirtuOSS 3D zpracovávat. Opravu společnost VirtuOSS 3D provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

 • Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud nastane některý z případů předvídaných v GDPR, např. subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním či vznese námitky proti zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně nebo již nejsou potřebné pro účely, pro který byly zpracovány.

 • Omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

 • Přenositelnost osobních údajů

Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo od nás získat tyto osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za určeného správce.

 • Vznesení námitky proti zpracování

Dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti VirtuOSS 3D. V případě, že společnost VirtuOSS 3D neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost VirtuOSS 3D zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 

Kde může zákazník získat další informace, případně uplatnit svá práva?

Pro další informace se může zákazník obrátit na linku 596638223, od 7:00 – 16:00 hod a svá práva uplatnit písemně buď emailem na virtuoss3d@gmail.com.

Domníváte-li se, že v rámci naší činnosti dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).